Hayata Dair

Şiddet Gören Kadın Ne Yapmalı

Şiddet gören kadın ne yapmalı? Günümüzde ve ülkemizde kadınlar hala tam değerini göremiyor. Gördükleri şiddet ve taciz oldukça yüksek oranlardadır. Çevrenizde şiddet gören biri varsa ya da siz şiddet görüyorsanız neler yapmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor.  Nerelere başvurmanız gerekiyor? Nasıl bir yol izlemelisiniz? Yazımızı okuyarak fikir edinebilirsiniz. 

Şiddet Gören Kadın Ne Yapmalı?

Bir kadın eğer şiddet mağduru ise destek almalıdır. Bu durumu yaşadığında asla sessiz kalmamalıdır. İlk etapta polise başvurmalıdır. Ancak bulunduğu yer jandarma bölgesinde olabilir.  O zaman başvuracağı yer jandarmadır. Darp görmüş olabilir. Bu gibi durumlarda ilk yapması gereken bir sağlık kuruluşuna gitmektir. Gittiği sağlık kuruluşunda darp edildiğini söylemelidir. O an şiddet görüldüğü beyan edilir. Olay hastane polisine bildirilir. Şiddet gören kadınlar, ayrıca Cumhuriyet Savcılığı nezdinde de şikayetçi olabilir. Aynı zamanda  İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurabilir. Belediyelerin veya baroların Kadın Dayanışma Merkezlerine başvurabilir. Mor Çatı gibi çeşitli kadın örgütlenmelerinden yardım isteyebilir. Alo 183’ü arayabilirler.  ALO 183 kadın, çocuk, özürlü sosyal hizmet danışma hattıdır. Şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan kadınlara psikolojik, ekonomik ve hukuki destek vermektedir. Gerekli duydukları hizmete ulaşmalarını sağlamaktadır.

Darp edilmiş ve darp raporu almış bir kadın ne yapmalıdır?  Şikayet ettiğinde hukuki süreçte zanlının alacağı ceza nedir? 

Burada değişik ihtimaller söz konusu olabilir. Olayın özelliğine göre eylem öldürmeye teşebbüs olabilir. Kötü muamele veya cinsel suçlara vücut verebilir. Söz konusu bu tarz özellikli durumlar olmayabilir. Suç konusu eylem kasten yaralama olarak nitelendirilecektir.. Bu durumda da yaralamanın  boyutuna bakılır. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilip giderilemediği göz önünde bulundurulur. Yaralanma basit olabilir.  Ayakta tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede ise bu durumda alınan ceza daha hafiftir. Bu gibi bir durumda dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca para cezasına hükmolunmaktadır. Olay basit bir tıbbi müdahale ile giderilmeyecek durumda değil ise hafif yaralamanın dışında olabilir. Daha ciddi bir durum söz konusu ise cezası fazlalaşır. Bu eylemin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Basit yaralama normal şartlarda şikayete tabi bir suçtur. Bunun olmasına rağmen eğer eşe karşı işlenmişse resen kovuşturulmaktadır.  Olayın özelliğine göre takdiri indirim alabilir. Ya da artırım sebeplerinin uygulanması mümkündür.

Şiddet gören kadın için koruma atanıyor mu? Polis korunma ataması yapıldığında kadını ne kadar süreyle koruma altına alıyor?

Kaymakamlık, valilik veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde polis amiri tarafından bu karar alınabilir. Olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde bulundurulur. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi bulunabilir. Bu durum halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma tedbiri verilir.

Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden polis sorumludur. Hakkında koruyucu tedbir kararı verilmişse bazı sorumluluklar vardır. Kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki polis görevli ve yetkilidir. Korunan kişi gideceği yer için bildirim yapmalıdır. Acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yirmi dört saat öncesinden görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Polis tarafından korunan kişi için bazı önlemler alınır. Gideceği yerdeki emniyete gecikmeksizin haberdar edilir. Tedbir kararı uygulanmaya devam olunur.

Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağına bakılır. Şiddet mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk göz önüne alınır. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumu değerlendirilir. Bu suretle hakim veya mülki amir tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.

Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği önemlidir. Şiddete uğrama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları verilir. Polisin sorumlulukları, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiğidir. Hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlardır. Bu gibi durumlar polis tarafından açıklanarak tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir.

Şiddet mağduru kadın hakkında uygulanacak koruma tedbirleri vardır. Yakın koruma, konutta koruma, iş yerinde koruma olabilir. Ayrıca motorize veya yaya devriye ile koruma atanabilir. Çağrı üzerine koruma şeklinde olabilir.

Kişi hakkında ilk defa tedbir kararı alındıysa bu süre en çok altı aydır. Ancak kişinin şiddet uygulanma tehlikesi devam ediyor olabilir. Bu  durumda korunan kişinin bakanlık veya polis görevlilerinin talebi üzerine tedbir süresi uzatılabilir. Ayrıca şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. 

Koruma atandığında bu koruma polisi gece bekliyor mu? Nöbetleşe bir sistem mi var?

Fiziki koruma yirmi dört saat esasına göre gerçekleştirilir.

Koruma kararı mekanizmaları nelerdir? Yani şiddete uğrayan birisi nelere başvurabilir?

Şiddet gören kadın koruma kararı için polise, valiliğe, kaymakamlığa veya doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na başvurabilir. .

Polis kendisine yapılan ihbar veya şikayet üzerine yol izler. Genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hakime sunar.

Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikayet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere hakime veya mülki amire gönderir.

Mülki amire yapılan ihbar veya şikayet üzerine kanunda mülki amir tarafından alınabileceği belirtilen koruyucu tedbirler vardır. Bir kaç veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrıca valilik ya da kaymakamlık şiddet gören kadın için şikayet veya ihbarı, polis veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirir. .

Koruyucu tedbirler neler olabilir? Bu tedbirleri kimler alır?

6284 sayılı yasa ile tedbir (yani koruma) kararlarına üçlü bir mekanizma getirilmiştir. Koruyucu tedbir kararlarını almaya yetkili makamlar, mülki amirler, aile mahkemeleri ve kolluk güçleridir.

 

Valilik ya da Kaymakamlık tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları :

Mülki amirler, şiddet mağduru kadının kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanmasını temin eder. Geçici maddi yardım yapılması sağlanır. Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlar.  Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine kalıcı veya geçici koruma altına alınmasının tedbirini getirir.

Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay bir ücret bağlanır. Kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydı vardır. On altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır. Hatta kreş imkanının sağlanması şeklinde koruyucu tedbir kararları alabilirler. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde barınma veya geçici koruma altına alınmaya ilişkin tedbirler uygulanabilir. Bu gibi durumlarda ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Polis evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş gününde  mülki amirin onayına sunar. Mülki amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanması şarttır. Kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları :

Aile Mahkemeleri, işyerinin değiştirilmesi, kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,  tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması, korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi koruyucu tedbir kararlarını verebilir.

Devlet saldırganı psikolojik teste tabi tutuyor mu?

Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol açan davranışlarını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir.

Saldırganın akli dengesi yerinde değilse bu aşamada alınacak hukuki önlemler nelerdir?

Ceza hukukunda akıl hastalığı cezai sorumluluğu ortadan kaldıran bir unsurdur. Bazı sebeplerde derece azaltan sebeplerdendir. Akıl hastalığı ceza sorumluluğunun unsurlarından isna yeteneğini ve dolayısıyla kusuru ortadan kaldırmaktadır. Suçlunun ceza sorumluluğu veya azaltılmış sorumluluğu psikiyatrisin vereceği rapora göre saptanır. Şiddet suçu kişinin akli melekelerinin yerinde olmadığı iddia edildiyse hakim muayene ve tedavi kararı verebilir. Bu yolla tedavi süreci başlatılır.

Sosyal medyada hakaret, tehdit, taciz suç mudur? Telefonla tehdit bir suç unsuru oluşturur mu? Bu gibi bir durumla karşılaşanlar neler yapmalı?

Sosyal medya üzerinden olsun ya da olmasın bir başkasına yöneltilen hakaret suçtur. Ayrıca tehtit ve taciz suç oluşturur. Böyle bir durumla karşılaşan kişi Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi olabilir. Suça ilişkin delilleri savcılık makamına sunmalıdır. Eldeki bilgileri bildirmelidir.

Kadın cinayetlerini önleyebiliyor muyuz? Bunun için bir güce sahip miyiz? Neler yapılabilir?

Kadın cinayetlerini engellemek için ilk etapta yapılması gereken şeyler vardır. Kadına karşı şiddeti ve ayrımcılığı devletin resmi ideolojisinin dışına çıkarmaktır. Kadın cinayetlerinde yüzde bin dört yüzlerle ifade edilen artış vardır. Türkiye’nin gittikçe muhafazakarlaşan yapısı  arasındaki bağlantı görmezden gelinemez. Devletin en üst mekanizmalarında görevli kişilerin kadına yönelik ayrımcı söylemleri çok fazladır. Toplumdaki erkek egemen anlayışını pekiştirirler. Devlet gücünü arkasında hisseden bir çok erkeğin şiddeti kadın üzerinde bir baskı ve otorite aracı olarak kullanmaktan çekinmemesini sonuçlandığı aşikardır.

Yargı mensupları, şiddet uygulayan erkeklere takdiri indirim sebeplerini uyguluyor.  Suçun mevcudiyetini tespit ederken gösterdikleri aşırı müsamaha oluyor. Erkek egemen toplum anlayışı oldukça fazladır. Dini ideolojinin devletin resmi ideolojisi üzerindeki baskınlığının sonuçlarından biridir. Her şeyden önce kadına karşı şiddetin önlenmesi gerekir. Bunun için öncelikle kadınların güçlendirilmesi gerekir. Toplumsal statülerinin yükseltilmesi şarttır. Sonrasında ise şiddete neden olan olumsuz davranışların nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bunun ise ülkenin ekonomik,  sosyal ve kültürel gelişmeyle paralel olduğu inkar edilemez. Doğru eğitim politikaları, toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasını sağlar. Kadının iş hayatında yeterli seviyede yer edinmesi gerekir. Kadının toplumda hak ettiği değeri edinmesinde ve netice de kadına karşı şiddetin azalmasında basamak olacaktır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ve Söylemlerimiz

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Öncelikle bu bilgilendirici yazı için kendi adıma çok teşekkür ederim…
    Kadına şiddet konusunda bu kadar çok yaptırım söz konusuyken ne yazık ki ülkemizde çoğu uygulanmamakta.Şikayet ettiği halde hala şiddete maruz kaldığı kişi ile aynı evi paylaşmak zorunda kalan hem cinslerimin sayısı o kadar çok ki!
    çok acıdır ki kadına şiddet hikayelerinin bir çoğu kadın cinayeti hikayelerine dönüşüyor!!!
    Dilerim ki ülkemizde elde bulunan yaptırımlar daha çok hayata geçirilmeye başlanır.Kadınlar artık hırpalanmaz,şiddete maruz kalmaz ve ölmez!!

  2. Öncelikle bu içerige yer verdiğiniz için cok tesekkur ederim.. Konumum geregi bu olayların içinde biri olarak bursada 1 haftada 3 kadın hayatını kaybetti… Yasalar sahsa göre degil olaya göre uygulanmalı ve cok yanlıs olan noktalar söz konusu… Önemli bi içerik olmus daha fazla yer verirseniz cok sevinirim. 8 Mart eglenme günü degil bilincine varmak dileğiyle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu